οι υπηρεσιεσ μασ

Δομημένη Καλωδίωση (δίκτυα data), Rack + Πιστοποιήσεις

Η δομημένη καλωδίωση αφορά τη δομή της καλωδιακής εγκατάστασης ενός τοπικού δικτύου και τις προδιαγραφές που αυτή θα πρέπει να διαθέτει. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις μελλοντικές επεκτάσεις του δικτύου, για τις αναδιατάξεις των δομικών στοιχείων του, καθώς και για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του.

Θεμελιακές Γειώσεις

Η θεμελιακή γείωση τέθηκε σε πλήρη ισχύ το Μάρτιο του 2006 σύμφωνα με το Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD-384 και θεωρείται ως η βασική γείωση λειτουργίας και προστασίας στις νέες οικοδομές. Η μελέτη της θεμελιακής γείωσης πρέπει να γίνεται πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών και η κατασκευή της πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Συστήματα Ασφαλείας

Ένα καλά μελετημένο και ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού παρέχει την δυνατότητα της πλήρους εποπτείας της ιδιοκτησίας, μέσα από κλειστά κυκλώματα, τόσο τοπικά, όσο και απομακρυσμένα, μέσω δικτυακής επικοινωνίας.

Έκδοση Πιστοποιητικού ΔΕΗ (ΥΔΕ)

Παρέχεται η σύνταξη και θεώρηση νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, οι απαιτούμενες από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384 μετρήσεις με πιστοποιημένο όργανο, σχεδιασμός κάτοψης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, σχεδίαση μονογραμμικού πίνακα και τοποθέτηση, εάν δεν υπάρχει, διακόπτη διαρροής έντασης.

Υπηρεσίες Συντήρησης

Μέσω ετησίων ή εξαμηνιαίων συμβολαίων συντήρησης, όπου καθορίζονται αναλυτικά οι απαιτούμενες εργασίες και τα χρονικά διαστήματα αυτών, έμπειροι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι της Εταιρείας μας πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και πάντα με την εποπτεία Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Εγκαταστάσεις Επαγγελματικών Χώρων

Για την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων που οι ειδικές αυτές εγκαταστάσεις παρουσιάζουν και κατά συνέπεια τη διασφάλιση της ελάχιστης δυνατής ενεργειακής κατανάλωσης και τη μέγιστη ασφάλεια των εγκαταστάσεων, απαιτείται ιδιαίτερη τεχνογνωσία.

Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις συμβατικού τύπου, που περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, καθώς και μελέτες φωτισμού. Η σωστή μελέτη φωτισμού, σε συνδυασμό με την επιλογή των κατάλληλων φωτιστικών και τη σωστή τοποθέτηση, βελτιώνει τη λειτουργία και την αισθητική του χώρου.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας αναλύσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας!

Επικοινωνια